بیو راکتور غشائی ( MBR ) 

بیوراکتورهای غشائی طی سالهای اخیر به عنوان سیستم های پیشرفته تصفیه پساب کاربرد گسترده ای داشته اند. هنگامی که تصفیه پساب با استفاده از فرایندهای بیولوژیکی هوازی یا بی هوازی باشد، پایداری سیستم و کیفیت آب تصفیه شده معمولا وابسته به جداسازی لجن باقیمانده در انتهای فرایند است. در واقع در فرایندهای لجن فعال جهت این جداسازی اجزای معلق محیط کشت باید به صورت لخته در آیند. علاوه بر این، دفع مقدار زیاد لجن تولید شده در این فرایند موجب افزایش هزینه ها می گردد. با استفاده از بیوراکتور غشائی (MBR) برای تصفیه فاضلاب می توان بر مشکلات جاری فرایندهای لجن فعال که اکثرا مربوط به جداسازی توده میکروبی از آب تصفیه شده است، فائق آمد. در این نوع بیوراکتورها میکرو یا الترافیلتراسیون جایگزین فرایند ته نشین سازی شده است.

Read more...
 

تصفیه فاضلاب -لجن فعال(SBR, AS)

 فرآیند لجن فعال

این فرایند در سال 1914 در انگلستان ابداع شد و چون در این فرایند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شود که قادر به تثبیت هوازی مواد زاید است، آن را فرایند لجن فعال می نامند. در این سیستم مواد زائد آلی وارد راکتور می شود که در آن یک محیط کشت هوازی باکتریایی در حالت معلق نگه داشته می شود در این سیستم ها با استفاده از روش های هوادهی مکانیکی و نفوذی هوادهی انجام می شود. بعد از گذشت زمان معین مخلوط سلول های نو و کهنه به درون مخزن ته نشینی هدایت می شود که در آنجا سلول ها از فاضلاب تصفیه شده جدا می شوند. بخشی از میکروارگانیسم ها به سیستم برگردانده می شود تا غلظت دلخواه میکروارگانیسم در سیستم حفظ شود.

Read more...
 

سیستم بیولوژیکی بی هوازی 

سیستم‌های بی هوازی

روش های بی هوازی مختلفی برای تصفیه لجن و مواد زاید با غلظت بالا به وجود آمده است.

Read more...
 

چربی گیر

چربی گیرها، یک روش جداسازی فیزیکی  روغن ها و مواد سبک از آب یا فاضلاب هستند. سه نوع عمده آنها عبارتند از APIو CPI و  DAF . 

روش API بر اساس ثقل عمل می کند. مخلوط آب و روغن و یا فاضضلاب حاوی روغن یک امولسیون ناپایدار می باشد.

Read more...
 

آشغالگیری (مکانیکی، دستی)

آشغالگیر

آشغالگیری که اولین واحد تصفیه خانه های رایج می باشد، عمل حذف آشغالهای با اندازه نسبتا بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع مهمی برای میزان BOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیبب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند. آشغالگیرها معمولا از میله های با جنس استیل که بصورت موازی کنار هم قرار می گیرند تشکیل شده و تمیز کردن آنها بصورت دستی و یا مکانیکی انجام می شود.

Read more...