تصفیه آب - فیلتر کارتریجی میکرونی

فیلترهای کارتریج معمولا مستقیماً برای پیش تصفیه سیستم تصفیه آب RO قبل از واحد اصلی تصفیه آب استفاده می شوند. این فیلترها برای جلوگیری ازورود رزین ها و مدیاهایی که از سطح فیلترهای پیش تصفیه جدا شده اند به داخل سیستم RO می باشند. 
این ذرات می توانند به شفت و پروانه پمپ ها آسیب برسانند همچنین ممکن است با رسیدن به سطح غشا ممبران RO آن را بلاک کرده و مانع عبور جریان شوند. کارتریج فیلترها همچنین برای حذف ذرات ریزی که ممکن است تا لایه های زیرین RO نیز نفوذ کنند استفاده می شود. این فیلترها برای کاهش کدورت و حذف SDI و ذرات معلق مناسب نمی باشند. اندازه حفرات کارتریج فیلترها 5 میکرون می باشد که این اندازه بسیار بزرگتر از مقداری است که برای حذف کدورت و SDI لازم است. 
معمولا فیلتر کارتریج ها برای حذف ذرات کلوئیدی سیلیس و ذرات فلزی موجود در آب استفاده می شوند. 
برای دستگاه تصفیه آب RO معمولا از کارتریج های دارای قطر 5/2 اینچ استفاده می شوند. تعداد کارتریج ها بر اساس مقدار جریان تعیین می شود. مشخصات طراحی برای هر 10 اینچ با قطر 5/2 اینچ حدود gpm5 را اعلام می کند. برای مثال در زمانی که مقدار جریان ورودی gpm 200 باشد تعداد کارتریج ها باید 10 عدد 40 اینچ باشد. کارتریج فیلترها معمولا در داخل محفظه های استیل قرار می گیرند. بزرگترین محفظه های استیل استاندارد دارای 21 عدد فیلتر 40 اینچ می باشد. این هوزینگ می تواند دبی تاgpm 420 را از خود عبور دهد.