تصفیه آب - آب دمین فوق خالص

در این روش بعد از یک مرحله تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO از یک ستون Mixed bed استفاده می شود.  آب خروجی از این سیستم دارای EC برابر صفر خواهد بود. این سیستم در بسیاری از صنایع استفاده می گردد. با توجه اینکه بیشتر املاح توسط دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس RO گرفته می شود در نتیجه آن هزینه نگهداری از ستون mixed bed، بسیار پائین خواهد بود بنابراین این سیستم تصفیه آب در بسیاری از صنایع استفاده می گردد.